نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی

نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی

این نظام‌ نامه در جلسات مورخ 12/6/1383 و 5/9/1383 شورای‌عالی کارشناسان رسمی تصویب و جهت اجرا به کانونهای کارشناسان رسمی استانها ابلاغ می‌گردد.

«انتقالات ممکن است به صورتهای مختلف ذیل صورت گیرد.»

1ـ انتقال به صورت دائم شامل:

الف ـ از شهری در یک استان به شهر دیگری در همان استان:

ـ موافقت هیئت مدیره آن استان

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروه مربوطه

ـ رعایت عدم نیاز شهر مبدأ

ـ داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی

ب ـ از شهری در یک استان به شهری در استان دیگر:

ـ موافقت هیئت مدیره استانهای مبداء و مقصد

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروههای مبداء و مقصد

ـ رعایت عدم نیاز شهر مبدأ

ـ پذیرش شرایط استان مقصد

ـ داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی

ج ـ از مرکز یک استان به شهری در همان استان:

ـ موافقت هیئت مدیره آن استان

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروه مربوطه

ـ رعایت عدم نیاز مرکز استان مربوطه

د ـ از مرکز یک استان به شهری در استان دیگر:

ـ موافقت هیئت مدیره استانهای مبدأ و مقصد

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروههای مربوطه مبدأ و مقصد

ـ رعایت عدم نیاز مرکز استان مبدأ

ـ پذیرش شرایط استان مقصد

ـ داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی

ﻫ ـ از شهری در یک استان به مرکز همان استان:

ـ موافقت هیئت مدیره آن استان

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروه مربوطه

ـ تائیدکمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی گروه مربوطه آن استان

ـ رعایت عدم نیاز شهر مبدأ

ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کارشناسی

و ـ از یک استان یا مرکز آن استان به ترتیب به استان یا مرکز استان دیگر:

ـ موافقت هیئت مدیره استانهای مبدأ و مقصد

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروههای مربوطه مبدأ و مقصد

ـ تاییدکمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی وفنی گروه مربوطه استان مقصد

ـ رعایت عدم نیاز استان یا مرکز استان مبدأ

ـ پذیرش شرایط استان مقصد

ـ داشتن حداقل ده سال سابقه کارشناسی

ـ تائید شورای عالی کارشناسان رسمی

ز ـ از شهری در یک استان به مرکز استان دیگر:

ـ موافقت هیئت مدیره استانهای مبداء و مقصد

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروههای مبداء و مقصد

ـ تاییدکمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی گروه مربوطه استان مقصد

ـ رعایت عدم نیاز شهر مبدأ

ـ پذیرش شرایط استان مقصد

ـ داشتن حداقل ده سال سابقه کارشناسی

ح ـ از مرکز یک استان به مرکز استان دیگر:

ـ موافقت هیئت مدیره استانهای مبدأ و مقصد

ـ جلب نظر مشورتی هیئت رئیسه گروههای مربوطه مبدأ و مقصد

ـ رعایت عدم نیاز مرکز استان مبدأ

ـ پذیرش شرایط استان مقصد

ـ داشتن حداقل 5 سال سابقه کارشناسی

تبصره 1ـ چنانچه در موردی هیات‌ رئیسه ‌گروه‌ تشکیل‌ نشده باشد هیأت مدیره کانون تصمیم‌گیری می‌نماید.

تبصره 2ـ درهیچیک‌ازموارد نقل‌ وانتقالات ‌کارشناسانهیچگونه ‌هزینه‌ای‌ بابت نقل ‌و انتقال‌ دریافت نمی‌گردد.

تبصره 3 ـ برای درخواست مجدد انتقال به محل دیگر حداقل 3 سال کار کارشناسی در محل انتقال قبلی الزامی است.

تبصره4 (9/3/85) ـ کـارشناسانی کـه بـه عـلت ضـرورت شـغلی به سمت‌های مندرج در ماده2 قانون نـظام هـماهنگ پـرداخت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و به سمت‌های ریاست دانشگاه و یا مدیریت عامل بانکهای دولتی منصوب می‌گردند و همچنین‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌وکارشناسانی‌که دارای درجـات علمی ‌و فنـی و حـرفه‌ای در سطوح عالی و مثمر ثمر و قابل ملاحظه‌ای در جهت پیشبرد اهداف کانون داشته باشند، در صورت درخواست انتقال به محل جـدید با تصویب شـورای عـالی ‌مـی‌توانند منتقل شوند.

2- انتقال به صورت موقت

درمواردی اضطراری که بدلائل مختلف ازجمله حوادث غیرمترقبه مثل زلزله و جنگ ونظایرآن انتقال موقت را ایجابنماید،به تشخیص وتاییدکانون‌هایمبداء و مقصد برای مدت یکسال به صورت مهمان انتقال موقت صورت می‌گیرد، در مدت مذکور انجام امور کارشناسی در زمینه قسمتی یاتمام صلاحیتهای مندرج درپروانه کارشناسی درمحل ماموریت طبق موافقت کانون مربوط بلامانع بوده وکارشناس ازلحاظ شرکت در مجامع عمومی ودادن رأی وداوطلبی انتخاب درهیأت مدیره یادادستانی ا بازرس تابع کانون مبداء می‌باشد،لکن ازلحاظ تخلفات انتظامی رسیدگی به تخلفات زمان مأموریت در صلاحیت دادگاه انتظامی محل ماموریت می‌باشد.

محمد ایثاری

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی