نظام‌نامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی

نظام‌نامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی

مقدمه :

در اجرای مفاد بند (ب) ماده(7) قانون کارشناسان رسمی دادگستـری نظامنامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی به منظور گسـترش خـدمات کـارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح ذیل تدوین می‌شود:

ماده 1ـ حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی به منطقه‌ای اطلاق می‌شود که کارشناس مجاز به ارائه خدمات کارشناسی در آن منطقه می‌باشد.

ماده2ـ مبنای تعیین حوزه جغرافیایی اولیه شرکت در آزمون پذیرش کارشناسان رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی است.

ماده3ـ حوزه جغرافیایی اولیه که به ترتیب مقرر در ماده 2 تعیین می‌شود غیرقابل تغییر می‌باشد مگر در چهارچوب نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب جلسات 12/6/1383 و 5/9/13833 شورای‌عالی)

ماده 4 ـ کارشناسان رسمی دادگستری پس از 5 سال سابقه خدمت در شهرستان موردپذیرش بااولویت انجام امور کارشناسی در شهرستان مربوطه می‌تواند در سایر شهرستانهای استان نیز خدمات کارشناسی ارائه نمایند.

ماده 5 ـ کارشناسان رسمی دادگستری با10سال سابقهخدمت می‌توانند با رعایت اولویت شهرستان مربوطه و سایر شهرستانهای استان در مرکز استان ذیربط نسبت به ارائه خدمات کارشناسی اقدام نمایند.

ماده 6 ـ کارشناسان رسمی دادگستری دارای 15 سال سابقه خدمت می‌توانند با رعایت اولویت‌‌های مقرر در ماده 5 این نظامنامه در سایر استانها نیز باستثنای شهر تهران اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند.

ماده 7 ـ کارشناسان رسمی دادگستری با 18سال سابقه خدمت می‌توانندعلاوه بر ارائه خدمات کارشناسی در سایر استانها در شهر تهران نیز اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند.

ماده 8 ـ کارشناسان شهرستانها و مناطق استان تهران پس از 5سال سابقه خدمت می‌توانند درکلیه شهرستانها و مناطق (باستثنای منطقه یک تهران) اقدام به ‌ارائه خدمات‌ کارشناسی نمایند و پس از ده سال سابقه خدمت، در سراسر کشور مجاز به ارائه خدمات کارشناسی هستند.

ماده 9 ـ مـدت مـحرومیت از خـدمات کـارشناسی کـارشناسانی که مـحکومیت

دارند برای‌توسعه حوزه جغرافیایی به زمانهای تعیین شده در مواد فوق اضافه می‌شود و به هر جهت در زمان محرومیت‌حوزه جغرافیایی غیر قابل تغییر است.

ماده 10ـ تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه اولیه پذیرش کارشناس قابل رسیدگی است مگر در مورد کارشناسانی که وفق نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان به حوزه دیگری منتقل شوند که در این صورت رسیدگی به تخلفات نیز در حوزه جدید انجام خواهد شد.

ماده 11ـ در صورت ارجاع کار خارج از چهارچوب این نظامنامه توسط محاکم و مراجع قضایی کارشناسان موظف به اعلام مراتب به مراجع مذکور هستند و در صورت تأیید بر اجرای قرار کارشناسی، چنانچه معذوریت و جهات ردی وجود نداشته باشد کارشناس اقدام به اجرای قرار کارشناسی می‌نماید.

ماده 12ـ هیچ‌یک از کارشناسان خارج از حوزه جغرافیایی خود مجاز به ایجاد دفتر کارشناسی نمی‌باشد.

این نظامنامه در 12 ماده در جلسه مورخ 26/5/1385شورای‌عالی به تصویب رسید.

غلامعلی شهرکی

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری