نظام نامه کمیسیون های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی

کمیسیون یا کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی درهررشته با حداقل3 نفرعضودراجرای مفاد ماده 18 آئین‌نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری با رعایت مفاد این نظام نامه تشکیل می‌گردد.

الف ـ شرایط اعضاء و نحوه تشکیل کمیسیون:

مــاده 1ـ از میــان کــارشناسان رسـمی دادگسـتری هـر رشـته حـداقـل  3 نفر کـارشناس رسمی حائز شرائط بعنوان کمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی آن رشته توسط شورای عالی  انتخاب و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.

ماده 2ـ شرایط عضویت درکمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی هر رشته عبارتست از :

ـ حداقل دارای 10 سال سابقه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته مربوط.

ـ دارا بودن صلاحیت‌های مهم و اصلی آن رشته.

تبصره 1ـ فهرست این صلاحیت‌هاتوسط شورایعالی کارشناسان رسمی برای هر رشته تهیه و تصویب خواهد شد.

تبصره 2ـ درصورت امکان برای کانون استانها به شرط داشتن اعضاء واجد شرائط حداقل یک کمیسیون در هر رشته تشکیل می‌گردد.

تبصره 3ـ وظـائف کـمیسیون مشـورتی تشـخیص صـلاحیت علمی و فنی رشته‌های جدید در هر گروه و همچنین وظائف کمیسیون مشورتی رشته‌هائیکه برای تشکیل کمیسیون به تعداد کافی اعضاء  واجد شرائط در آن رشته وجود نداشته باشد تا امکان تأمین اعضاء‌واجد شرائط وتشکیل کمیسیون مستقل رشته وظائف تشخیص صلاحیت علمی وفنی آن رشته‌هابه یکی ازکمیسیونهای ذیصلاح گروهی که رشته مزبور زیر مجموعه آن گروه است ارجاع خواهد شد.


ب ـ وظائف کمیسیون:

ماده 4ـ تهیه سؤالات آزمون و تشکیل بانک سؤال برای اجرای آزمون سراسری.

ماده 5 ـ دعوت از متخصصین و کارشناسان رسمی دادگستری برای تهیه سؤال، مشورت و نظرخواهی جهت تکمیل بانک سؤال و انجام آزمون‌های شفاهی.

ماده 6 ـ تهیه کلید آزمون رشته‌هائی که انجام آزمون بصورت تستی برگزارشدهاست.

ماده 7ـ تصحیح اوراق آزمون‌های تشریحی و اعلام نتایج به کمیسیون آزمون.

ماده 8 ـ همکاری باکمیسیون آزمون برای تعیین حد نصاب درهرمرحله از آزمون‌ها.

ماده 9ـ شرکت درجلسات کمیسیون آزمون(سنجش و پذیرش)برای انجام وظائف نمایندگی تعیین شده در نظامنامه کمیسیون فوق‌الذکر با دعوت  کمیسیون مذکور.

ماده 10ـ تشکیل جلسات کمیسیون مشورتی حداقل پانزده روز یکبار و در صورت ضرورت تشکیل جلسات بطور فوق‌العاده.

ماده 11ـهماهنگی‌های لازم با کمیسیون‌های دیگر مشورتی رشته اعم از کمیسیون مشورتی رشته دراستانهای دیگر یا همان استان و تشکیل جلسات لازم با یکدیگر.

ماده 12ـ ارجاع امور به کمیسیونها از طرف رئیس شورای عالی و یا رئیس کانون مربوط (در استانهائیکه ازطرف شورای عالی به آن کانون تفویض اختیار شده است)‌ خواهد بود.

ماده 13ـ تهیه و ارائه گزارش مربوط به امور ارجاعی حداکثر ظرف یک‌ماه توسط کمیسیون به مرجع ارجاع کننده باید انجام شود و در صورتیکه مانعی برای اقدام و ارسال گزارش وجود داشته باشد بایستی مرجع ارجاع کننده را کتباً از چگونگی امر مطلع نمایند.

ماده 14ـ گزارش فعالیت سالانه کمیسیون با امضای حداقل 3 نفر از اعضاء ‌کمیسیون از طریق دبیرخانه شورا برای شورای عالی ارسال می‌شود.

ماده 15ـ جلسات کمیسیون با حضور و امضای حداقل 3 نفر تشکیل و رسمیت می‌یابد و تصمیمات با تأیید اکثریت اعضای کمیسیون معتبر خواهد بود.

ماده 16ـ مطالعه شرح صلاحیت‌های موجود رشته از نظر تخصصی و عنداللزوم تقسیم بندی و تفکیک آنها و پیشنهاد به شورای عالی جهت بررسی و تصویب.

ماده 17ـ تهیه و تدوین شرح صلاحیت‌های اولیه و افزایش صلاحیت و شرائط و نحوه اعطاء صلاحیت جهت تصویب شورای عالی.

ماده 18ـ بررسی ورسیدگی واظهارنظر نسبت به اعتراضات ارجاعی ازطرف شورای‌عالی به‌کمیسیون آزمون.

ماده 19ـ بررسی صلاحیت‌های علمی و فنی متقاضیانی که در آزمون کتبی و شفاهی موفق شده و حد نصاب لازم را دارا باشند.

ماده 20ـ بررسی سوابق تجربی ومدارک تحصیلی داوطلبان موضوع ماده19 این نظامنامه و انطباق با مفاد ماده 15 قانون و اظهارنظر لازم.

ماده 21ـ انجام آزمون شفاهی و مصاحبه حضوری با داوطلبان.

ماده 22ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به درخواست‌های افزایش صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری ارائهشده ازطریق شورای‌عالی یا کانون مربوط و انجام آزمون کتبی یا شفاهی جهت اظهارنظر نسبت به درخواست‌های افزایش صلاحیت علمی و فنی.

ماده 23ـ تجدیدنظر و تطبیق صلاحیت کارشناسان رسمی جهت رعایت مصوبات شورای عالی ارائه شده از کانون مربوط.

ماده 24ـ محدود کردن صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس درخواست کانون مربوط در اجرای مفاد ماده 32 قانون.

ماده 25ـ بررسی اعطاء صلاحیت به اعضای کمیسیون که هیچ یک از اعضای کمیسیون دارای آن صلاحیت نباشند. کمیسیون دراین صورت می‌تواند از یکی از کارشناسان رشته که دارای آن صلاحیت باشد یا یکی از استادان فن بعنوان مشاور دعوت بعمل آورند.

ماده 26ـ شورای‌عالی از بین اعضای کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی وفنی رشته‌های آن گروه یک نفر را بعنوان هماهنگ‌کننده و نماینده شورای‌ عالی تعیین وابلاغ لازم‌صادر می‌نمایند.

ماده 27ـ در صورتی‌که یکی از اعضای کمیسیون خود متقاضی افزایش صلاحیت باشد کمیسیون بدون حضور آن عضو موضوع را بررسی و با رعایت تخصصهای تصویبی اظهار نظر و با حداقل دو امضاء تأیید می‌گردد.

ماده 28ـ شورای عالی اختیارات خود را در خصوص اعلام نظرات مشورتی آن تعداد از کمیسیونهای صلاحیت علمی و فنی که جهت کانونها منظور و ابلاغ لازم جهت تشکیل کمیسیون تشخیص صادرشده تفویض نماید در اینصورت کمیسیونهای مذکور موظفند با رعایت مفاد و بررسی  تخصص‌های مصوب رشته و نظام‌نامه نحوه اعطای صلاحیت علمی و فنی آن رشته نسبت به اعلام نظر مشورتی خود درجهت اعطاء صلاحیت اولیه داوطلبان یا افزایش صلاحیت علمی و فنی کارشناسان استان یا استانهای مجاور که از طرف شورای‌عالی تفویض شود اقدام و نظریات مشورتی خود را از طریق کانون مربوط جهت تصویب نهائی شورای عالی ارسال دارند بدیهی است پساز رسیدگی وتأیید واعلام شورای‌عالی کانون مربوط اقدامات لازم در جهت درج صلاحیت اعطائ یدرپروانه وسابقه کارشناسی ا داوطلب اقدام خواهد نمود. و درسایت شورای عالی منعکس گردد.

محمد ایثاری

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی