دستورالعمل مربوط به نقل و انتقال کارشناسان رسمی دادگستری

دستورالعمل مربوط به نقل و انتقال کارشناسان رسمی دادگستری

مصوبه 26/1/1375 هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 1 ـ کارشناسان رسمی دادگستری در صورتی می‌توانند تقاضای انتقال نمایند که ضمن احراز شرایط مقرر در این دستورالعمل، حداقل سه سال سابقه کارشناسی از تاریخ صدور پروانه کارشناسی داشته باشند.

ماده 2 ـ نقل و انتقال کارشناسان در موارد زیر:

الف ـ در سطح شهرهای هر یک از استانهای تابع کانون تهران (به استثنای شهر تهران).

ب ـ از یک استان تابع کانون تهران به استان دیگر تابع کانون تهران.

ج ـ از یک استان تابع کانون تهران به هر یک از کانونهای استانهای مستقل و بالعکس.

د ـ از استان تهران به هر یک از استانهای تابع کانون تهران یا مستقل.

ﻫ ـ از هر یک از استانهای تابع کانون تهران یا مستقل به استان تهران (به‌استثنای شهر تهران)

منوط به کسب موافقت دادگستریهای مبدأ و مقصد، اظهار نظر کمیسیونهای تشخیص صلاحیت علمی و فنی، ویژه و تصویب هیأت مدیره کانون تهران، در مواردی که نقل و انتقال در محدوده استانهای تابع کانون تهران انجام می‌شود و نیز جلب موافقت هیأت مدیره کانونهای مستقل در مواردی که نقل و انتقال از استانهای تابع کانون تهران به استانهای مستقل و بالعکس صورت می‌پذیرد خواهد بود.

ماده 3 ـ انتقال کارشناسان از استانهای مستقل، استانهای تابع کانون تهران و شهرهای استان تهران به شهر تهران علاوه بر لزوم جلب موافقت دادگستریهای مبدأ و مقصد، مستلزم موفقیت در آزمون سراسری و اظهارنظر کمیسیونهای تشخیص صلاحیت علمی و فنی و ویژه و تصویب هیأت مدیره کانون تهران و حسب مورد جلب موافقت هیأت مدیره کانون مستقل مربوط خواهد بود.

تبصره ـ کارشناسانی که به علت ضرورت شغلی به سمتهای مندرج در ماده (2) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و به سمتهای مندرج در ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و به سمتهای ریاست دانشگاه و یا مدیریت عامل بانکهای دولتی منصوب می‌گردند و همچنین کارشناسانی که دارای درجات علمی و فنی و حرفه‌ای، در سطوح عالی بوده و منشأ خدمات شایسته و ارزنده‌ای برای اجتماع و کشور باشند و یا همکاریهای مثمرثمر و قابل ملاحظه‌ای در جهات پیشبرد اهداف کانون داشته باشند در صورت درخواست انتقال به محل اشتغال جدید با تشخیص و پیشنهاد ریاست هیأت مدیره کانون تهران منحصراً با رعایت مفاد و شرایط مندرج در ماده (2) این دستورالعمل به‌محل جدید اشتغال منتقل خواهند شد.

ماده 4 ـ این دستورالعمل در 3 ماده و 1 تبصره در جلسه مورخ 26/1/1375 هیأت مدیره کانون تصویب و از اول سال 1375 لازم‌الاجرا است.