آگهی : انتخابات هیئت مدیره ، دادستان و بازرس کانون

دراجرای ماده 29 آئین نامه اجرایی کانون کارشناسان رسمی به اطلاع کلیه کارشناسان عضو کانون کارشناسان استان خوزستان می رساند برای انتخاب ارکان کانون مذکورجلسه مجمع عمومی کانون تشکیل خواهد شد کسانی که داوطلب عضویت درهیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان ، دادستان و بازرس کانون می باشند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی مندرج درصفحه 14 روزنامه اطلاعات مورخ هفتم تیر ماه 97 درخواستهای کتبی خود را به مدیریت دفترکانون سرکار خانم حاجیان تحویل و شماره ثبت آنرا دریافت نمایند .
                                                                       سید محمد جعفر بلادی
                                         رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان