انتخابات ارکان کانون

طبق مصوبه داخلی هیئت مدیره کانون و پیرو اطلاع رسانی قبلی انتخابات ارکان کانون روز 5 شنبه مورخ 1398/3/23 برگزار خواهد گردید . زمان دقیق و محل متعاقبا اطلاع رسانی می گردد ./
                                                                      سید محمد جعفر بلادی